Boron
Atomic No:
5
Name:
Boron  ['bɔ:rən]
Formula:
B
Molar Mass:
10.811

Boron element has 5 protons, 6 neutrons and 5 electrons. BO33- and B3+ are common Boron ions.

» Common Boron compounds:
• Boron(III) Arsenate, BAsO4
• Boron Trifluoride, BF3
• Boron Trichloride, BCl3
• Boron Tribromide, BBr3
• Boron Oxide, B2O3
• Magnesium Borate, Mg3(BO3)2
• Sodium Borate, Na3BO3
• Iron(III) Borate, FeBO3
• Potassium Borate, K3BO3
• Boric Acid, H3BO3
• Borous Acid, H3BO2

endmemo.com © 2024  | Terms of Use | Privacy | Home